background

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Alle verkopen kunnen zich uitsluitend voltrekken onder de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen kunnen worden toegestaan door schriftelijk akkoord van de Zaakvoerder.

Artikel 2

Onze leveringen worden geregeld door het Belgische Recht en door deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden worden geacht te zijn gekend en door de koper bij ondertekening van de leveringsbon te zijn aanvaard.

Artikel 3

Bij ondertekening van de leveringsbon wordt verklaard en aanvaard dat de goederen zoals op de bon omschreven staan, ontvangen zijn. Dit kan zowel door de zaakvoerder, manager als personeel ondertekend worden.

Artikel 4

De leveringstermijnen zijn niet volstrekt bindend maar gelden als benadering, zij worden echter ter goede trouw aan de koper medegedeeld op basis van de informatie die ons bekend is op datum van de bestelling. In geen geval mag een te late levering aanleiding geven tot vernietiging van de bestelling of contract noch verwijlvergoeding ten voordele van de koper.

Artikel 5

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, wordt de eigendom van de goederen overgedragen aan de koper in ons magazijn alwaar de koper de goederen van rechtswege aanvaardt en controleert op eventuele gebreken. Indien de goederen op vraag van de klant getransporteerd dienen te worden door een door GVF VIN bvba aangesteld transporteur of door onze eigen transportdienst, dan zal dit telkens voor risico en voor rekening van de koper zijn zelfs in het geval GVF VIN bvba schriftelijk instemt met franco levering.Klachten omtrent de conformiteit, kwaliteit of ieder ander gebrek dienen ons te bereiken uiterlijk 5 dagen na verzending of 5 dagen na ontvangstname van de goederen. Na deze termijn worden geacht dat goederen aanvaard worden en als gevolg de betaling hiervan schuldig te zijn aan de GVF VIN bvba.

Artikel 6

Onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na facturatiedatum. Indien de betalingen niet plaatsvinden op de bovenvermelde vervaldagen, zullen de verschuldigde sommen rechtens en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest opleveren die gelijk is aan de rentevoet op voorschotten van de Nationale Bank van België verhoogd met 3%. Ingeval de koper in gebreke blijft te betalen 8 dagen na de toezending van een ingebrekestelling per aangetekende brief, zal het verschuldigde bedrag rechtens worden vermeerderd met een vaste vergoeding gelijk aan 20% van dit bedrag met een minimum van 150,- euro.

Artikel 7

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Bij een geschil over de uitlegging of uitvoering van het contract zal alleen de rechtbank van het arrondissement Kortrijk bevoegd zijn.

Contactgegevens

info@gvfvin.be
(+32) 0479 88 38 45

Maatschappelijke zetel

GVF VIN BVBA
'T Hoge 13
8500 Kortrijk
BE 0552.575.643